Statut
Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”. Fundacja może używać skrótu: „Fundacja Rozwoju UKSW”.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 4. Fundacja działa na terytorium Polski. Dla realizowania swoich celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność, w tym gospodarczą, poza granicami Polski.
 5. Czas, na który utworzono Fundację, jest nieokreślony.
 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

§2
CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

 1. Celem Fundacji jest:
  1. gromadzenie środków na utrzymanie i rozwój oraz realizację statutowych zadań Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  2. wspieranie rozwoju kadry naukowej Uniwersytetu.
  3. wspomaganie inicjatyw naukowych pracowników Uniwersytetu.
 2. Fundacja realizuje cele, o których mowa w ust. 1, przez:
  1. materialne wspieranie rozwoju Uniwersytetu oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowywania młodzieży;
  2. wspieranie i pomoc Uniwersytetowi w staraniach o pozyskanie środków publicznych, w tym funduszy unijnych i realizacji projektów ze środków publicznych, w tym funduszy unijnych;
  3. wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, kształceniowych i wydawniczych, służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy;
  4. wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, badawczym, upowszechniającym i charytatywnym.
  5. wspieranie i organizowanie działań komercyjnych w oparciu o potencjał naukowotechniczny Uniwersytetu;
  6. wspieranie i organizowanie działań promujących Uniwersytet;
  7. realizowanie zgodnych z celami Fundacji zadań na zlecenie Uniwersytetu, które usprawniają jego funkcjonowanie;
  8. udzielanie Uniwersytetowi pomocy w zakresie unowocześnienia aparatury naukowo-badawczej, bazy sprzętowej i zaplecza lokalowo-technicznego;
  9. prowadzenie działalności wydawniczej i promującej działalność naukowo-badawczą i informacyjną o zdarzeniach i osiągnięciach naukowych w Uniwersytecie;
  10. własną lub wspólną z Uniwersytetem realizację projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy unijnych, związanych z celami statutowymi Fundacji;
  11. promowanie dokonań twórczych i naukowych Uniwersytetu oraz inspirowanie, wspieranie i wdrażanie jego prac naukowo-badawczych;
  12. współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi;
  13. organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i działań upowszechniających oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację w/w wydarzeń;
  14. organizowanie akcji pomocy byłym i obecnym pracownikom Uniwersytetu znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
  15. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, samorządowymi i gospodarczymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z wszystkimi podmiotami wykazującymi zainteresowanie działalnością Fundacji;
 3. Działalność określona w ust. 2 jest finansowana przez Fundację.

§3
DOCHODY FUNDACJI

 1. Dochodami Fundacji są:
  1. wpływy z działalności gospodarczej Fundacji;
  2. dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i różnego rodzaju przysporzenia majątkowe udzielone przez osoby fizyczne, osoby prawne bądź podmioty nieposiadające osobowości prawnej, obywateli państw obcych lub inne podmioty zagraniczne;
  3. wpływy ze zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację, w rozumieniu ustawy o z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U.2016. 1579.);
  4. dywidendy i zyski z udziałów lub akcji;
  5. odsetki bankowe od zgromadzonych funduszy;
 2. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 1 pkt. 2 powinno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji środków pieniężnych lub środków rzeczowych. W tym celu, jak również na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych przez Fundację, mogą być tworzone wyodrębnione rachunkowo fundusze celowe.

§4
MAJĄTEK FUNDACJI I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Majątek Fundacji stanowią:
  1. składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów w akcie fundacyjnym;
  2. środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w postaci odsetek z rachunków bankowych, odsetek z lokat kapitałowych, dochodu z obrotu papierami wartościowymi oraz zbycia udziałów, dywidend, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych.
 2. Fundacja może przyjmować zarówno z kraju jak i z zagranicy darowizny, zapisy, spadki, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze oraz zawierać umowy dożywocia.
 3. Fundacja może rozporządzać środkami oddanymi na przechowanie.
 4. Fundacja może zawierać z instytucjami (podmiotami) krajowymi i zagranicznymi umowy o zarządzanie i administrowanie funduszami pieniężnymi oraz innymi prawami majątkowymi.

§5
(uchylony)

§6
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FUNDACJI

 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  1. 77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  2. 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację;
  3. 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych;
  4. 72.20.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  5. 63.11.Z - przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
  6. 70.21.Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  7. 82.11 .Z - działalność związana z administracyjną obsługą biura;
  8. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  9. 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  10. 94.11.Z - działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.

§7

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą dodatkowo w stosunku do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundatorzy przeznaczają kwotę po 50,00 zł każdy, to jest łącznie 1550,00 zł która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji, z czego kwota 1,000 zł przeznaczona zostaje na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na realizację jej celów statutowych i pokrycie kosztów działalności Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym, zakład.
 5. Fundacja może tworzyć lub przystępować do spółek i innych przedsiębiorców.

§8

 1. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd Fundacji może powierzyć jednemu spośród swoich członków lub innej osobie.
 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie wyodrębnionego zakładu Zarząd Fundacji udziela kierownikowi zakładu, który może być członkiem Zarządu lub innej osobie, pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z bieżącym kierowaniem działalnością zakładu, określając granice umocowania.
 3. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudnienia pracowników w Zakładzie należy do Zarządu Fundacji.

§9
ORGANY FUNDACJI

 1. Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji.

§10

 1. W skład Rady Fundacji zwanej w dalszym ciągu dokumentu „Radą” wchodzą:
  1. Fundator - założyciel wymieniony w akcie notarialnym lub jego pełnomocnik;
  2. inne osoby, które w istotny sposób wspierają działalność Fundacji, zaproszone przez Fundatora.
 2. Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być odwoływani przez Fundatora.
 3. Przewodniczącym Rady jest Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 4. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
  1. zwoływanie posiedzeń Rady,
  2. przewodniczenie na posiedzeniach Rady,
  3. kierowanie pracami Rady.
 5. Posiedzenie Rady zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek co najmniej trzech członków Rady;
  3. na wniosek Prezesa Zarządu.
 6. Do kompetencji Rady należy:
  1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu;
  2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.
  4. dokonywanie, z zachowaniem trybu w przywołanej na wstępie Ustawie, zmian w Statucie Fundacji;
  5. przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji;
  6. zatwierdzanie planów i programów działania Fundacji
  7. uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków finansowych Fundacji;
  8. określenie przeznaczenia środków majątkowych Fundacji pozostających po jej likwidacji.
 7. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby Fundatorów, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 8. Rada działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

§11

 1. Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części dokumentu „Zarządem”, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do obowiązków Zarządu należy realizowanie celów Fundacji oraz uchwał podejmowanych przez Radę.
 3. Zarząd jest kolegialny. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu (kworum), w głosowaniu jawnym. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji składa się przynajmniej z pięciu członków, w tym Prezesa. Członkowie mogą być określani mianem wiceprezesów lub członków Zarządu.
 5. Funkcje w Zarządzie przydziela Zarząd w drodze uchwały.
 6. Zarząd działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
 7. Zarząd powoływany jest na czas trwania kadencji władz UKSW.

§12

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu z pełnomocnikiem, jednakże oświadczenia nie powodujące ze strony Fundacji rozporządzenia ani zobowiązania majątkowego, każdy z członków Zarządu może składać samodzielnie.
 2. W sprawie ustanowienia Pełnomocnika wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu, wyrażona w formie pisemnej.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego wiceprezes lub członek Zarządu.
 4. Prezes Zarządu pełni funkcję pracodawcy w stosunku do członków Zarządu i w stosunku do wszystkich pracowników Fundacji. W przypadku nieobecności Prezesa funkcję tę pełni wskazany przez niego wiceprezes lub członek Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby.

§ 13

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu wniesie o głosowanie tajne.
 2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, protokoły podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
 3. Mandat członka Zarządu wygasa z końcem trwania kadencji Zarządu, o którym mowa w § 11 ust. 5, a także w przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci.

§14
LIKWIDACJA FUNDACJI ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
  1. wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji przeznaczonych na realizację jej celów;
  2. trwałego nierealizowania statutowych celów Fundacji;
  3. na wniosek Fundatora przez podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji.
 2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności Fundacji prowadziłoby do jej niewypłacalności.
 3. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada.
 4. O otwarciu likwidacji Zarząd Fundacji zawiadamia Fundatora i ministra nadzorującego Fundację.
 5. Z dniem ogłoszenia likwidacji Zarząd Fundacji wygasa i zostaje wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego.

§15

 1. Likwidację prowadzą likwidatorzy, którymi są co do zasady członkowie ostatniego Zarządu. Fundator może powołać inne osoby do pełnienia funkcji likwidatora.
 2. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio przepisy statutu o zarządzie, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.
 3. Z chwilą otwarcia likwidacji wygasają wszelkie udzielone pełnomocnictwa, a w przypadku zarządu kolegialnego tracą moc uchwały dotyczące podziału kompetencji między członków Zarządu. Jeżeli likwidatorów jest kilku, wszelkie decyzje w sprawach likwidacyjnych wymagają uchwały likwidatorów podejmowanej bezwzględną większością głosów przy kworum w wysokości połowy składu osobowego likwidatorów plus jeden głos.
 4. Likwidatorzy niezwłocznie ogłaszają o otwarciu likwidacji, sporządzają bilans otwarcia likwidacji, zaspokajają lub zabezpieczają długi, ściągają wierzytelności i upłynniają majątek.
 5. Po dokonaniu czynności likwidacyjnych, o których mowa w ust. 2 i zadysponowaniu majątkiem Fundacji, likwidatorzy sporządzają bilans zamknięcia likwidacji, który podlega zatwierdzeniu przez Fundatora.
 6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele, którym Fundacja służyła. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Rada.

§16

 1. Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.
 2. Pierwszy Statut Fundacji wymaga podjęcia uchwały przez wszystkich Fundatorów.
 3. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić w drodze Uchwały Rady Fundacji podjętej większością kwalifikowaną rozumianą jako 2/3 głosów liczonych składu organu, podjętej w obecności co najmniej połowy liczby Fundatorów, wchodzących w skład Rady Fundacji.